Báo cáo tài chính năm 2023

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính riêng
30/10/2023
30/01/2024
Báo cáo tài chính hợp nhất
30/10/2023
30/01/2024
Báo cáo Hợp nhất bán niên/Năm
29/08/2023
29/03/2024
Báo cáo tài chính riêng bán niên/Năm
29/08/2023
29/03/2024