Báo cáo tài chính năm 2019

Q1 Q2 Q3 Q4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo hợp nhất kiểm toán
29/08/2019
09/04/2020
Báo cáo riêng kiểm toán
29/08/2019
09/04/2020
Báo cáo hợp nhất
02/05/2019
30/07/2019
30/10/2019
30/01/2020
Báo cáo riêng
02/05/2019
30/07/2019
30/10/2019
30/01/2020