Công bố thông tin

Công bố thông tin Ngày đăng Tải xuống Xem online
CBTT_Báo cáo trở thành cổ đông lớn 16/03/2023
CBTT- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần DNP Holding 06/03/2023
CBTT_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings 23/02/2023
CBTT_Thay đổi Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 07/02/2023
CBTT_Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 của Công ty (Thay đổi người đại diện theo pháp luật) 07/02/2023
CBTT_Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 06/02/2023
Tải thêm

Hội đồng quản trị

Tài liệu HĐQT Ngày đăng Tải xuống Xem online

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ Ngày đăng Tải xuống Xem online
Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu đã được ĐHĐCĐ thông qua 26/04/2022
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 05/04/2022
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội 05/04/2022
Chương trình Đại hội đồng cổ đông 05/04/2022
Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại cuôc hop ĐHĐCĐ 05/04/2022
Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 05/04/2022
Thông báo đề cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT 05/04/2022
Phiếu biểu quyết 05/04/2022
Phiếu bầu cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Thẻ biểu quyết 05/04/2022
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 05/04/2022
Tờ trình thông qua lực chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 05/04/2022
Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty 05/04/2022
Phụ lục chi tiết các nội dung sửa đổi điều lệ Công ty 05/04/2022
Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 05/04/2022
Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty 05/04/2022
Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 05/04/2022
Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh 05/04/2022
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 05/04/2022
Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 (đã cập nhật) 12/04/2022
Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ 05/04/2022
Báo cáo tình hình sử dụng vốn 05/04/2022

Sự kiện sắp diễn ra