Công bố thông tin

Công bố thông tin Ngày đăng Tải xuống Xem online
CBTT_Nhận được đơn đề nghị từ nhiệm của thành viên HĐQT 22/05/2024
CBTT_Đơn đề nghị xin rút lại nguyện vọng thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT của ông Bùi Thành Việt 03/05/2024
CBTT_Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý I.2024 29/04/2024
CBTT_Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC riêng và BCTC kiểm toán năm 2023 29/03/2024
CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DNP Holding 29/03/2024
CBTT_Đơn đề nghị từ nhiệm của thành viên HĐQT Akhil Jain và Bùi Thành Việt 28/03/2024
CBTT_Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2023 30/01/2024
CBTT_Đính chính báo cáo tài chính 05/01/2024
CBTT_Thông báo Thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần DNP Holding 11/01/2024
Tải thêm

Hội đồng quản trị

Tài liệu HĐQT Ngày đăng Tải xuống Xem online
CBTT_Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 25/05/2024
CBTT_Chủ trương thực hiện GDLQ 25/05/2024

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ Ngày đăng Tải xuống Xem online
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần DNP Holding 25/05/2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần DNP Holding 26/04/2024
Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ (mẫu) 03/05/2024
Chương trình đại hội 03/05/2024
Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết 03/05/2024
Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 03/05/2024
Báo cáo của HĐQT & BĐH 03/05/2024
Báo cáo của UBKT & Thành viên độc lập 03/05/2024
Tờ trình số 01 của HĐQT 03/05/2024
Tờ trình số 02 của HĐQT 03/05/2024
Tờ trình số 03 của HĐQT 03/05/2024
Tờ trình số 06 của HĐQT - sửa đổi 22/05/2024
Tờ trình số 05 của HĐQT 03/05/2024
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 03/05/2024
Đơn đề cử (mẫu) 03/05/2024
Đơn ứng cử (mẫu) 03/05/2024
SYLL ứng viên (mẫu) 03/05/2024
Phiếu biểu quyết - sửa đổi 22/05/2024
Thẻ biểu quyết 03/05/2024
Phiếu bầu cử 03/05/2024
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ - sửa đổi 22/05/2024