Công bố thông tin

Công bố thông tin Ngày đăng Tải xuống Xem online
CBTT_Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23 của Công ty (Thay đổi tên) 28/04/2022
CBTT_Nhân sự Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ mới (2022-2027) 27/04/2022
CBTT_Báo cáo giao dịch của người nội bộ Công ty (ông Trần Hữu Chuyền Phó Tổng Giám đốc) 27/04/2022
CBTT_Báo cáo giao dịch của người nội bộ Công ty (bà Phan Thùy Giang Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) 13/04/2022
Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021 31/03/2022
CBTT_Báo cáo giao dịch của người nội bộ Công ty (Ông Trịnh Kiên - Phó Tổng Giám đốc) 28/03/2022
CBTT_Thông báo giao dịch của người nội bộ Công ty (Ông Trần Hữu Chuyền - Phó Tổng Giám đốc) 22/03/2022
CBTT_Thông báo giao dịch của người nội bộ Công ty (Bà Phan Thùy Giang thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) 16/03/2022
CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 09/03/2022
CBTT_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Ông Trịnh Kiên - Phó Tổng Giám đốc) 23/02/2022
Tải thêm

Hội đồng quản trị

Tài liệu HĐQT Ngày đăng Tải xuống Xem online
Nghị quyết Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tịch ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2022-2027 26/04/2022
Nghị Quyết Thông qua giải thể và chấm dứt hoạt động Công ty TNHH SXKD Nhựa Đồng Nai 25/04/2022
Nghị quyết Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Sơn Thạnh 04/04/2022
Nghị quyết bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty 24/02/2022

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ Ngày đăng Tải xuống Xem online
Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu đã được ĐHĐCĐ thông qua 26/04/2022
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 05/04/2022
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự đại hội 05/04/2022
Chương trình Đại hội đồng cổ đông 05/04/2022
Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại cuôc hop ĐHĐCĐ 05/04/2022
Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 05/04/2022
Thông báo đề cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT 05/04/2022
Phiếu biểu quyết 05/04/2022
Phiếu bầu cử thành viên HĐQT 05/04/2022
Thẻ biểu quyết 05/04/2022
Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 05/04/2022
Tờ trình thông qua lực chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 05/04/2022
Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty 05/04/2022
Phụ lục chi tiết các nội dung sửa đổi điều lệ Công ty 05/04/2022
Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 05/04/2022
Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty 05/04/2022
Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 05/04/2022
Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh 05/04/2022
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 05/04/2022
Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 (đã cập nhật) 12/04/2022
Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ 05/04/2022
Báo cáo tình hình sử dụng vốn 05/04/2022

Sự kiện sắp diễn ra