Công bố thông tin

Công bố thông tin Ngày đăng Tải xuống Xem online
CBTT_Thông báo Thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần DNP Holding 11/01/2024
CBTT_Đính chính báo cáo tài chính 05/01/2024
CBTT_Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế 25/09/2023
CBTT_Công ty Cổ phần DNP Holding ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc kiểm toán BCTC năm 2023 06/07/2023
CBTT_Ngày không còn là cổ đông lớn 30/06/2023
CBTT_Ngày không còn là cổ đông lớn 27/05/2023
CBTT_Đơn đề nghị từ nhiệm của thành viên HĐQT Hồ Anh Dũng 26/04/2023
CBTT_Đơn đề nghị từ nhiệm của thành viên HĐQT Bùi Quang Bách 21/04/2023
CBTT_Đơn đề nghị từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hiếu 10/04/2023
CBTT_Quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trường đối với bà Phạm Thị Thu Hằng 07/04/2023
Tải thêm

Hội đồng quản trị

Tài liệu HĐQT Ngày đăng Tải xuống Xem online
CBTT_Bổ nhiệm nhân sự Ủy Ban Kiểm toán Công ty Cổ phần DNP Holding 29/05/2023
CBTT_Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 06/02/2023

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu ĐHCĐ Ngày đăng Tải xuống Xem online
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần DNP Holding 14/05/2023
Tờ trình 03 của HĐQT 06/04/2023
Tờ trình 02 của HĐQT 06/04/2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần DNP Holding 06/04/2023
Tờ trình 04 của HĐQT (cập nhật 21-04) 21/04/2023
Tờ trình 05 của HĐQT 10/04/2023
Giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ (mẫu) 06/04/2023
Chương trình Đại hội (cập nhật 10-04) 10/04/2023
Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết (cập nhật 10-04) 10/04/2023
Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (cập nhật 10-04) 10/04/2023
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (cập nhật 10-04) 10/04/2023
Báo cáo HĐQT & BĐH 10/04/2023
Báo cáo UBKT 10/04/2023
Phiếu bầu cử (mẫu) 21/04/2023
Phiếu biểu quyết (mẫu) 10/04/2023
Phiếu thảo luận (mẫu) 06/04/2023
Thẻ biểu quyết (mẫu) 06/04/2023
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (cập nhật 21-04) 21/04/2023
Tờ trình 01 của HĐQT 06/04/2023
Đơn đề cử thành viên HĐQT (mẫu) 06/04/2023
Đơn ứng cử thành viên HĐQT (mẫu) 06/04/2023
SYLL thành viên HĐQT (mẫu) 06/04/2023