Báo cáo tài chính năm 2022

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính
Báo cáo hợp nhất kiểm toán
29/08/2022
31/03/2023
Báo cáo riêng kiểm toán
29/08/2022
31/03/2023
Báo cáo hợp nhất
29/04/2022
31/07/2022
31/10/2022
30/01/2023
Báo cáo riêng
29/04/2022
31/07/2022
31/10/2022
30/01/2023