Báo cáo tài chính năm 2020

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính
Báo cáo hợp nhất kiểm toán
28/08/2020
09/04/2021
Báo cáo riêng kiểm toán
28/08/2020
09/04/2021
Báo cáo hợp nhất
29/04/2020
30/07/2020
30/10/2020
29/01/2021
Báo cáo riêng
29/04/2020
30/07/2020
30/10/2020
29/01/2021