Báo cáo tài chính năm 2021

Q1 Q2 Q3 Q4
Báo cáo tài chính
Báo cáo hợp nhất kiểm toán
20/09/2021
31/03/2022
Báo cáo riêng kiểm toán
20/09/2021
31/03/2022
Báo cáo hợp nhất
29/04/2021
30/07/2021
29/10/2021
28/01/2022
Báo cáo riêng
29/04/2021
30/07/2021
29/10/2021
28/01/2022