Đại hội cổ đông thường niên 2021

Transcript PDF
Video HTML
Webcast Audio