Đại hội cổ đông thường niên 2019

Transcript PDF
Video HTML
Webcast Audio