Đại hội cổ đông thường niên 2020

Transcript PDF
Video HTML
Webcast Audio